Coaching för maximal utveckling!

För företag

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi kan hjälpa med det nya ansvaret du har fått. Coaching bidrar mycket positivt i arbetet och utvecklingen.

 • Skapa en hållbar utveckling genom goda resultat, positivt arbetsklimat och målfokuserat arbetssätt
 • Lyft medarbetarna till nya höjder
 • Utveckla både organisationen och medarbetarna

KONTAKTA OSS

För privatpersoner

Du har mål du vill uppnå, men du kommer inte framåt. Med en coach vid din sida blir det lättare att behålla fokus och uppnå önskade resultat. Ett samarbete med en coach kan:

 • Stärka, utveckla och förbättra dina relationer 
 • Hjälpa dig nå din fulla potential
 • Ge dig en bättre hälsa med positiva förändringar

 

KONTAKTA OSSGlad coaching

 

Här nedan kan du läsa om:

 • Vad betyder coaching
 • Hur arbetar en coach
 • Etiska regler styr coachens arbete
 • När hjälper coaching 
 • När hjälper inte coaching
 • Välj rätt coach
 • International Coach Federation

Den definition som används av International Coach Federation, ICF, säger att:

 

 ”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar den coachade att maximera sin personliga och professionella potential.”

 

Definitionen visar att coaching innehåller flera delar. Syftet med coaching är att den coachade ska få hjälp att lösa den fråga det gäller. Det kan handla om att nå mål, att bestämma mål och nå dem, att göra vägval eller prioriteringar mm mm. Och det kan lika gärna vara en fråga som är kopplad till yrkeslivet som till privatlivet, eller för den delen omfatta båda delarna.

 

En annan viktig poäng är att det är ett partnerskap, ett samspel. Den coachade bestämmer vilken fråga man ska diskutera och innehållet under samtalen. Coachen ansvarar för processen.

 

I ordet tankeväckande i definitionen ligger att coachen utmanar, ofta genom att ställa det som inom coaching kallas kraftfulla frågor. Det är frågor som den coachade inte har något omedelbart svar på eller har tänkt på tidigare. En stor del av värdet i coaching ligger i att den coachade når nya insikter till exempel genom att se sin frågeställning eller situation ur nya vinklar. Ett centralt begrepp här är medvetenhet. Den coachade ska öka sin medvetenhet om den fråga det gäller genom att se den ur ett bredare och djupare perspektiv.

 

Den ökade medvetenheten gör det sedan lättare för den coachade att definiera sitt ansvar. Vad kan hen påverka, direkt eller genom andra? Ofta är det mer än den coachade från början trodde men ibland är det mindre.

 

Med detta som grund syftar den fortsatta processen till handling. Hur kan den coachade nå målet? I ett steg eller flera? Och hur skapar man uthållighet så att den coachade når ända fram? 

 

Hur arbetar en coach

Frågor och aktivt lyssnande är grunden för coachens sätt att arbeta. Med det som utgångspunkt kan coachen till exempel testa påståenden, lyfta fram ord som den coachade ofta använder, påpeka förändringar i kroppsspråket mm. Allt görs utifrån elva så kallade kärnkompetenser som har definierats av International Coach Federation. I det följande ges en kort beskrivning av dem (kärnkompetenserna är beskrivna på ICF:s hemsida).

 

A. Etablera grunden

1. Följa etiska riktlinjer och professionell standard.

Etik är grundläggande i coaching eftersom det har stor betydelse för att klienten ska känna sig trygg att prata öppet med sin coach. I den här kompetensen ingår bland annat att coachen tydligt ska förmedla skillnader mellan coaching och näraliggande yrken som t.ex. psykoterapi, mentorskap etc och hänvisa klienten till sådana yrkesutövare när det är mer lämpligt.

International Coach Federation har lagt fast riktlinjer för etik som återges längre ner.

 

2. Etablera coachingöverenskommelsen.

Innan själva coachingen börjar skriver coachen och den coachade under en överenskommelse som syftar till att säkerställa att de är överens om förväntningar, roller, praktiska frågor mm.

 

B. Skapa den ömsesidiga relationen

3. Skapa tillit och närhet till klienten.

En självklar förutsättning för bra samtal är att coachen har förmåga att skapa tillit och närhet till klienten, så att denne känner sig bekväm att prata öppet om det valda ämnet. Det är viktigt att coachen visar äkta omtanke om klienten, ber om lov innan man går in i känsliga områden och visar respekt för klientens uppfattningar, lärstilar mm. Samtidigt ska coachen ha integritet och vara ärlig och uppriktig.

 

4. Coachingnärvaro.

Kompetensen coachingnärvaro handlar om förmågan att vara fullt närvarande och skapa en spontan relation med klienten. Ibland används uttrycket ”dansa i nuet”. Centralt här är också förmågan att vara trygg i att arbeta med starka känslor och att kunna hantera sina egna utan att bli överväldigad av klientens känslor.

 

C. Kommunicera effektivt

5. Aktivt lyssnande.

Att lyssna aktivt innebär att fullständigt fokusera på vad klienten säger och inte säger och att vara uppmärksam på ordval, tonfall och kroppsspråk. International Coach Federation har definierat inte mindre än åtta olika delar i den här kompetensen. Primärt är naturligtvis att hålla sig till klientens agenda, inte till coachens agenda för klienten. Här finns också sådant som går ut på att säkerställa klarhet och förståelse genom att sammanfatta, omformulera, upprepa och spegla. Att lyssna aktivt innebär också förmågan att förstå och komma till kärnan i det klienten kommunicerar.

 

6. Kraftfulla frågor.

Med kraftfulla frågor menas frågor som ger den information som behövs för att på bästa sätt gagna coachingrelationen och klienten. Det kan vara frågor som skapar nya insikter hos klienten, kanske genom att utmana klientens antaganden, eller som får klienten att pröva nya åtgärder. Viktigt är också att ställa frågor som tar klienten i riktning mot det den önskar, inte frågor som får klienten att rättfärdiga sig eller att titta bakåt.

 

7. Direkt kommunikation.

Direkt kommunikation är ett effektivt sätt att skapa tydlighet om allt från målen för coachingen till syftet med övningar och att ge feedback eller att på andra sätt med språkets hjälp skapa en positiv effekt för klienten.

 

D. Underlätta lärande och resultat

8. Skapa medvetenhet.

Medvetenhet är ett nyckelord i coaching. Coachen ska som angetts ovan vara närvarande och fokuserad på det klienten säger men ändå inte begränsas av det utan framkalla ett utforskande för att nå större förståelse och medvetenhet hos klienten. Det kan syfta till att skapa ett bredare perspektiv, se sammanlänkade faktorer eller klargöra klientens styrkor och viktiga utvecklingsområden. Det kan också gå ut på att få klienten att skilja ut de betydelsefulla frågorna från de oväsentliga.

 

9. Utforma handlingar.

En avgörande del i coaching är att skapa handling, att få klienten att agera, göra saker. Coachen ska därför stödja klientens experiment, hjälpa till med att kläcka idéer och formulera handlingar, fira framgångar och diskutera resultatet av handlingarna. I kompetensen ingår också att hjälpa klienten att göra handlingen ”nu”, dvs undanröja upplevda hinder eller skäl att vänta.

 

10. Planera och sätta mål.

Den här kompetensen gäller handlingsplanen för coachingen. Planen bör innehålla tydliga utvecklingsmål med resultat som är realistiska, mätbara tydliga och tidssatta. Om planen inte håller bistår coachen med att revidera den så att den blir mer trovärdig.

 

11. Hantera framsteg och ansvarstagande.

Avslutningsvis är det viktigt att bistå klienten att hålla fokus, med bibehållet ansvar att agera hos klienten. Den här kompetensen har ett stort antal delar. Coachen ska efterfråga åtgärder, följa upp de handlingar klienten tidigare har beslutat, hålla fokus på coachingplanen och på olika sätt bistå klienten med dennes självdisciplin.

 

Etiska regler styr coachens arbete

International Coach Federation har beslutat etiska riktlinjer för coacher. Utöver en inledande genomgång av några centrala begrepp inom coaching är riktlinjerna indelade i fem avsnitt.

 

Det första avsnittet handlar om det allmänna yrkesmässiga uppträdandet. Betoningen ligger på upprätthållandet av riktlinjerna i sig och på öppenhet och tydlighet när coachen presenterar sina egna erfarenheter och kunskaper för kunder och klienter.

 

Det andra avsnittet har fokus på tänkbara intressekonflikter och hur en coach ska hantera dem.

 

Det tredje avsnittet går igenom coachens förhållningssätt till sina klienter. Det finns paragrafer om överenskommelsen med klienten och om vikten av att hålla en professionell relation till sina klienter.

 

I det fjärde avsnittet markerar riktlinjerna behovet av sekretess och till exempel vikten av tydlighet i frågor om sekretess mellan coachen, klienten och kunden, vilket blir viktigt om det är ett företag som betalar för coaching av sina chefer eller medarbetare.

 

Det nya femte avsnittet i den senaste revideringen av riktlinjerna innehåller bara en enda punkt: vikten av att en coach hela tiden fortsätter att utveckla sina yrkesmässiga kompetenser.

 

Riktlinjerna finns i sin helhet på organisationens hemsida.

 

När hjälper coaching

Coaching kan användas inom ett brett område, såväl för enskilda personer som för par eller grupper (till exempel inom ett företag).

 

Det kan vara effektivt för den som vill få bättre balans i livet, komma ifrån dåliga vanor eller skapa goda vanor, funderar över vägval i privatlivet, överväger att byta karriär, vill få mer struktur på jobbet, vill använda sin tid på ett annat sätt, vill få en bättre relation till sin livskamrat, barn eller någon vän eller arbetskamrat. Coaching kan också fungera när en grupp vill förändra något i sitt sätt att arbeta, formulera målet för sin verksamhet eller nå något specifikt mål.

 

När hjälper inte coaching

Coaching gränsar mot några andra yrkeskategorier och om coachen bedömer att du är mer betjänt av någon annan typ av stöd så ska hen föreslå dig det.

 

Det kan inträffa redan vid det första mötet men ibland kommer man i stället till en sådan punkt under coachingprocessen. Det händer också att en klient vill ha hjälp av flera yrkeskategorier varav coaching är en. De vanligaste alternativen är mentorer, psykoterapeuter eller konsulter.

 

Välj rätt coach

Det finns ett stort antal coacher och de har olika bakgrund, erfarenhet och kanske också inriktning. Det är också viktigt att du känner förtroende för den som ska coacha dig. Här kommer ett antal frågor som du kan använda för att få en uppfattning om den coach du har kontaktat är rätt för dig.

 

 1. Beskriv din bakgrund och erfarenhet som coach
 2. Vilken utbildning och certifiering har du som coach?
 3. Hur länge har du coachat?
 4. Vad brukar dina klienter få coaching inom?
 5. Kan du beskriva vad andra klienter har uppnått med hjälp av din coaching?
 6. Vem är din favoritkund?
 7. Vilka förväntningar har du på mig som klient?
 8. Vilka förväntningar kan jag ha på dig?
 9. Vad har du för coachingfilosofi?
 10. Vad skiljer dig från andra coacher?
 11. Hur ser din coachingprocess ut?
 12. Hur går vår mötesserie till?
 13. Vad kommer det att kosta och vilka villkor gäller?
 14. Om vårt samarbete inte fungerar, vad händer då?
 15. När du själv blir coachad, hur väljer du coach?

Boka en coach

Skicka en förfrågan i vårt kontaktformulär eller ett mejl till kontakt@coachingteamet.se så hör vi av oss. Vi ser fram emot vårt första möte!